ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

فناوری اینترنت اشیا و مرکز داده ها

455
با فناوری اینترنت اشیا میتوان مرکز داده ها و اتاق سرور را به صورت هوشمندانه مدیریت کرد.
pixel