مهدی شیری پرچمدار قیدار و خاک سفید

906

مهدی شیری/مهدی۲۱/مهدی شاه/پرچمدار/مشتی/باوجود/گنده لات/قیدار/زنجان/خاک سفید/بامرام