ایمن کردن منزل- پلکان

383
خطر سقوط از پلکان همیشه در کمین بیماران مبتلا به دمانس(فرسایش مغز) است. با توجه به مشکلات متعدد این بیماری، شکستن استخوانها باری مضاعف بر دوش مراقبین می گذارد که باید به هر قیمت از وقوع آن جلوگیری نمود. این ویدیو چالشهای مربوط به پلکان را نمایش میدهد. حوصله و آرامش مراقب از نیازهای اولیه ایمنی است.
pixel