داغترین های امروز: #جشنواره جهانی فیلم فجر

تغییرات دمای زمین در 200 سال گذشته

846

گروهی از فیزیک دانان دانشگاه کالیفرنیا در برکلی که پیش از این منتقد افزایش دمای سطح زمین بودند، با تحلیل 2 قرن اطلاعات ثبت شده ایستگاه های هواشناسی در سراسر جهان، افزایش دمای زمین را تایید کردند.