گزارش تیم شناسایی جمعیت امام علی از وضعیت روستای چن سیبلی از توابع آق قلا-بخش 2

56

گزارش تیم شناسایی جمعیت امام علی از وضعیت روستای چن سیبلی از توابع آق قلا - بخش 2 تاریخ (1398/1/7)