معرفی آزمایشگاه و مرکز تحقیقات علوم اعصاب

950

معرفی آزمایشگاه و مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد توجه:این ویدئو دارای تصاویری هست که ممکن است مشاهده آن برای برخی ار افراد ناخوشایند باشد