stimulsoft_01_21

81
نکات قسمت بیستم توضیح editor تحت وب Stimolsoft توضیح کلی قابلیت های نرم افزار گزارش گیر Stimolsoft توضیح قسمت Dectionory اولیت بندی نمایش گزارارشات در صورت داشتن چندین صفحه گزارش نمایش مقادر نهایی به ازای هر فلید از گزارش در انتهای همان فیلد مانند: (جمع کل میانگین و..) تغییر فرمت نمایش اعداد برای خوانایی بیشتر اعدادی که طول زیاد داشته باشند تنظیمات گرافیکی هر سلول از گزارش توضیح تنظیمات text (فونت سایز متن و رنگ ..)
pixel