روز پزشک

889

کلیپ روز پزشک به مناسبت زادروز ابن سینا - یکم شهریور - تهیه شده در روابط عمومی و امور فرهنگی بیمارستان رضوی مشهد