هیدرو بوستر

216

ایجاد فشار تا 600 بار و بالاتر در صورت سفارش جهت تست مخازن تحت فشار