مهاجرت به استرالیا - جستجو و اخذ جاب آفر استرالیا

45

چند قدم تا استرالیا فاصله داری؟ یکی از خدمات سامانه ویزا چک جستجو و اخذ جاب آفر استرالیا می باشد. در این خدمت اطلاعات متقاضی بهمراه رزومه استاندارد انگلیسی اخذ و توسط ربات اختصاصی کوکابورا از بین کارفرمایان استرالیایی جستجو آغاز میگردد. با توجه به روش جستجوی انتخابی معمولی یا ویژه رزومه متقاضی به کارفرما ارسال و تماس های تلفنی برقرار میگردد. در صورت موافقت کارفرما جاب آفر اخذ و مراحل صدور ویزا پیگیری میگردد.