یک دقیقه با کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران(جمعیت در جهان )

79
جمعیت جهان در دهه اخیر به دو برابر رسیده است.
pixel