مجوز های پیشرفته NTFS

42

در این جلسه با تنظیمات پیشرفته NTFS Permission کار میکنیم و به عنوان مدیر کامپیوتر، مالکیت فایلهای دیگران را به دست می آوریم و میتوانیم به اطلاعات روی هارد دیسک کامپیوترمان دسترسی پیدا کنیم.