دموی WMS در انبارهای آدوراطب

363
MasterWMS یک سیستم قدرتمند مدیریت مکانیزه انبار است که در این ویدئو اجرای دمویی از آن را در شرکت پخش آدوراطب خواهید دید
pixel