پس از افتادن دندان چه کنیم؟

29
یکی از موقعیت های اورژانسی دندانپزشکی ریزش دندان بدلیل ضربه یا تروما است. در این ویدئو خواهیم دید که چگونه با این وضعیت برخورد کنیم؟
pixel