پشت صحنه برنامه آغاز یک پایان|۹۸,۰۲.۳۰|بخش اول

77

پشت صحنه برنامه آغاز یک پایان با موضوع بحران سیاسی آمریکا، در گفت و گو با دکتر سیدمحمد طباطبایی (کارشناس روابط بین الملل)