دیدبان حقوق کسب و کار - شماره 59

34

شماره پنجاه و نه-1398/03/20 در برنامه شماره پنجاه و نهم دیدبان حقوق کسب و کار از : جزئیات بخشنامۀ دریافت مالیات از خریداران سکه متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi