داغترین‌ها: #Copa America 2019

خوشا رها کردن و رفتن...

158

پر پرواز ندارم اما دلی دارم و حسرت درناها و به هنگامی که مرغان مهاجر دردریاچه ی ماهتاب پارو میکشند خوشا رها کردن و رفتن خواب دیگر به مردابی دیگر خوشا ماندابی دیگر به ساحلی دیگر به دریایی دیگر خوشا پر کشیدن ، خوشا رهایی خوشا اگر نه رها زیستن ، مردنی به رهایی آه این پرنده در این قفس تنگ نمی خواند احمد شاملو