روزا در شهر قدم می زند: انیمیشن آموزشی زبان اسپرانتو

336

کارتون روزا در شهر قدم می زند (Roza Promenas En Urbo)؛ صدا و زیرنویس به زبان بین المللی اسپرانتو.

اسپرانتو
اسپرانتو 63 دنبال کننده