عزاداری،عاشورای حسینی در مرکز خیریه معلولین و سالمندان اراک

110
عزاداری،عاشورای حسینی در مرکز خیریه معلولین و سالمندان اراک ، توسط هئیت سجادی روستای چقاء برای معلولین ذهنی،جسمی ، مادران سالمند و بیماران اعصاب و روان در آسایشگاه آدرس: اراک کیلومتر4جاده تهران ، بعدازیگان ویژه 09184832006 و 6 - 08634132445 اینستاگرام: maelolin_salmandan_arak آدرس سایت: www.site1.kheyriearak.com آدرس کانال تلگرام» @maelolin_salmandan_arak
pixel