جمله منسوخ شده فروش : Always Be Closing

863

تیم مشاوران مدیریت ایران: Always Be Closing یکی از شش جمله ای است در مورد حوزه فروش، تاریخ انقضایش سپری شده . مقاله ای در این مورد در حوزه فروش حرفه ای به فارسی مطالعه نمایید: http://goo.gl/wuwTsp . تیم مشاوران مدیریت ایران. ارائه دهنده خدمات مشاوره فروش / آموزش فروشندگی حرفه ای http://iranmct.com