بزماهی زردباله: Mulloidichthys vanicolensis

129

بزماهی زردباله (نام علمی: Mulloidichthys vanicolensis) از بزماهیان آب‌های خلیج فارس و دریای عمان است. حداکثر طول آن به 38 سانتیمتر می‌رسد و دارای ارزش تجاری است. گاهی تشکیل گله می‌دهد. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Mulloidichthys-vanicolensis.html

pixel