آرامش در حضور دیگران - لحظه های درخشان

4,775

مشاجره زنده یادان منوچهرآتشی و محمد علی سپانلو در فیلم «آرامش در حضور دیگران» ،از لحظه های کمیاب سینمای ایران است .اولین ساخته بلند تقوایی(۱۳۴۸)به دلیل درونمایه سیاسی و انتقادی آن و تصویر واقع نما از جامعه ای در حال سقوط و نمایش پوچی زندگی یک افسر عالیرتبه ارتش شاه، از طرف اداره سانسور توقیف شد.اما فرخ غفاری آن را در سال ۱۳۴۹ در جشن هنر شیراز به نمایش درآورد و پس از آن دوباره توقیف شد .