شهیدحسن باقری ( اتمام حجت با فرماندهان )

4,635
س.... پوراسد 36 دنبال‌ کننده
4,635 بازدید
اشتراک گذاری
بنام خدا:عملیات رمضان شکست خورده بود؛بعدازعملیات؛حسن فرماندهان گردانهارافراخواندتاباآنهااتمام حجت کند؛عصبانی بود؛اوبسیاری ازحوادث تلخ عملیات را گوشزدکرده بود؛وی میدیدکه بعدازپیروزی درخرمشهرنوعی غروربرفرماندهان غلبه کرده ؛اواسط تیر61وقتی نیروهای قرارگاه رابرای عملیات آماده میکرد؛تاکیدش برشناساییهای دقیق بودامامیدیدبعضی ازفرماندهان برخلاف گذشته کارراجدی نمیگیرندواین همان چیزی بودکه حسن رانگران میکرد
س.... پوراسد 36 دنبال کننده
pixel