آبسلانگ های پزشکی جدید و ساده

559

پزشکان از آبسلانگ یا همان چوب بستنی و یک چراغ برای معاینه دهان استفاده می کنند این آبسلانگ های نورانی ساده این کار را راحت تر و ایمن تر و دقیق تر می کند