کوچینگ چی هست و چی نیست ؟

2,589

کوچینگ یکی از مهارتهای فوق العاده است که به مدیران و رهبران سازمانها کمک می کند ارتباط بهتری با نیروهایشان داشته و بهره وری شان را بیشتر کنند. دوره کوچینگ برای مدیران را می توانید از مدیران ایران تهیه بفرمایید. www.modiriran.ir/shop

بهروز

بهروز

1 سال پیش
ربات لایک رایگان اینستاگرام t.me/LikeNowBot