0423 روانشناسی اجتماعی: عوامل تاثیر اجتماعی 3

166

Social Psychology: Social Influence Factors Part III Module 4 - Social Psychology: Social Influence Factors (Part III --Authority, Milgram's Shocking Experiment) MOD 04 EP 23

مصی پاتر Mosi Potter

mosipotter
138 188.3 هزار بازدید کل

֍֍֍عمو بیگ XD֍֍֍

BoHBiG
118 436.1 هزار بازدید کل

♛ FORTNITE❤ o_o ♛ZEDONE❤

ZEDONE
184 700.8 هزار بازدید کل