سیمان پاشی در گود

387

یک لحظه تصور کنید که این پروژه گود رو به روش سنتی قدیم و بدون دستگاه های سیمان پاش انجام بشه. چندین مورد به ذهن میرسه: - هزینه زیادتر نسبت به روش مدرن -صرف وقت زیاد - نیروی انسانی زیادتر