در آستانه روز ارتش، تمرین خلبانان تیزپرواز برای بزرگداشت روز ارتش

213

در آستانه روز ارتش، تمرین خلبانان تیزپرواز برای بزرگداشت روز ارتش

۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 32 هزار دنبال کننده