حضور راضیه تجار در باهمستان

405

راضیه تجار نویسنده و دبیر انجمن قلم ایران در برنامه باهستان حضور پیدا کرد. مجری این بخش از برنامه خانم ولی مراد بود.