بیمار مبتلا به سکته مغزی در حین انجام بیوفیدبک

38

بیمار مبتلا به سکته مغزی در حین انجام بیوفیدبک جهت افزایش هماهنگی و سرعت حرکات ظریف دست