مغناطیس فیزیک یازدهم

210
مغناطیس و قطب های مغناطیسی
pixel