دکتر رضاعلی نوروزی: چگونه قدرت نگهداری ذهن را افزایش دهیم؟۳

21
دکتر رضاعلی نوروزی عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان و مدیر مرکز مشاوره مهرآفرین درباره موفقیت در امر تحصیل میگوید.
pixel