آیا عمل پروتز سینه می تواند به سرطان سینه ختم شود؟

1,903
در تحقیقات انجام شده هنوز رابطه ای بین سرطان سینه و پروتز سینه کشف نشده است.
pixel