افتتاح واحدهای بازسازی شده با حضور رئیس جمهور- کرمانشاه

45

افتتاح 29 هزارمین واحد بازسازی شده و 66 هزارمین واحد تعمیری شهری و روستایی مناطق زلزله زده کرمانشاه با حضور رئیس جمهور