فیلم/ خروش مردم روزه دار ایران در حمایت از فلسطین

109

با آغاز راهپیمایی روز جهانی قدس، مردم شهرهای مختلف ایران وحدت خود در اعلام انزجار از رژیم جعلی صهیونیستی و حامیان آن را به نمایش گذاشتند.