تقدیر از نویسندگان مقالات برگزیده مجله حسابدار در سال 1397

234
شامگاه دوشنبه، 19 آذر 1397، آیین گرامی داشت روز حسابدار به همت انجمن حسابداران خبره ایران در تالار الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد. در این مراسم، از نویسندگان مقالات زیر توسط منصور شمس احمدی (رئیس انجمن) و محسن قاسمی (دبیرکل انجمن و سردبیر مجله حسابدار) تقدیر به عمل آمد: خصوصی سازی حرفه حسابرسی: تجربه یونان، نوشته امیرحسین رضائی، شماره 314، خرداد 1397 مالی درمانی: رویکردی نوین در امور مالی و روانشناسی، نوشته سعید کریمی پور سر یزدی، و علی رادبن حسابرسی داخلی در ایران، نوشته وحید منتی، شماره
pixel