لحظه ورود گلزار به سالن نمایش (اکران مردمی خشکسالی)

820

روز چهارشنبه 28 مهرماه محمدرضا گلزار در پردیس سینمایی زندگی در کنار مردم به تماشای فیلم خشکسالی و دروغ نشست