اقدامات بعد از درمان ارتودنسی

53

اقدامات پس از پایان درمان ارتودنسی چیست؟ آیا پس از برداشتن دستگاه ارتودنسی ثابت ، درمان ارتودنسی به پایان می می رسد؟ مرحله پس از برداشتن دستگاه ارتودنسی چیست؟ منظور از ارتودنسی نگهدارنده چیست؟