بخش هشتم مصاحبه اختصاصی موسسه طبنا با استاد محمد تقی اکبرنژاد

63

در این بخش ایشان به طور تفصیلی به موارد زیر می پردازند: نقدی روش مطالعات میان رشته در حوزه دین و سلامت - اهمیت ورود عالمانه به مسئله موضوع شناسی - ترجیح زیست موضوع شناسانه فقه پژوهان بر مطالعات میان رشته ای دین و سلامت