موزیک ویدیو ایمان فلاح به نام جان مار

3,022

جان مار مره نده محمودآباد عاشق کنه داد و بیداد، جان مار می دل درون د ترکنه جان مار مره نده به آملی همه با کلاس خیلی عالی، جان مار می دل درون د ترکنه ای شیکار شوکا بوردمه، شوکا بره داشته ، می دل غصه داشته خواستگار دل خواه بوردمه، دل خواه نومزه داشته، می دل غصه داشته به هر دری در بزومه، قفل و بسته داشته،می چشم برمه داشته رو به آسمون هاکردمه، مه خسته داشته، می چشم برمه داشته گمه که، کیجا شه روسری زیر دوسته، آخ می نسا درنه خاری کیجا درنه