رازهای سوپرمارکت - فصل بهار

217

در این برنامه می خواهیم از اسرار بزرگترین سوپرمارکت های زنجیره ای بریتانیا پرده برداری کنیم.می خواهیم دریابیم که محصولات غذایی را که مردم ازسوپرمارکتها میخرندچگونه به دست آمده و چطوربه آنجامنتقل شده اند.در بریتانیا سوپرمارکتها 90درصد از محصولات غذایی را که مردم در خانه ها مصرف می کنندفراهم می کنندومی توان گفت که آنها به شکل نامحسوس کنترل بشقاب های غذای مردم را در اختیار دارند . www.retail-iran.com