نقش گرامری واژه ها_Eng4Per_685_Parts of speach Part 3

168
ویدیو آموزشی یوتیوب
ویدیو آموزشی یوتیوب 4.3 هزاردنبال‌ کننده

واژه ها در جمله دارای نقش مشخصی هستند. مانند اسم, صفت, فعل و ... . هر جمله ترکیبی است از نقش های گوناگون و نمیتوان جمله را تنها با یک نقش گرامری یا یک ترکیب خاص درست کرد. دانستن نقش واژه ها برای یادگیری کلی زبان کمک زیادی میتواند بکند. در این درس به ۸ دسته از این نقش ها میپردازم. Each word in a sentence has a role to play. Some of them are nouns, some are verbs and others has other roles. Each sentence is composed of a combination of these roles and one role can't make all the sentences. Knowing the