لیگ جهانی کشتی فرنگی آبــادان -فینال و رده بندی

1,102
نخستین دوره لیگ جهانی کشتی فرنگی در آبادان - روز فینال و رده بندی مسابقات
pixel