درمان افسردگی با گیاهان دارویی

88
هوالشافی معجونی که روش ساخت و ترکیبات آن در ویدئوی پست خدمت شما بزرگواران آموزش داده شد ، یک ترکیب بسیار قوی و موثر در درمان؛ افسردگی ومسکن ناراحتی های عصبی و همچنین شادی آور میباشد. بزرگوارانی که سموم شیمیایی بسیار مضر مانند فلوکسیتین استفاده میکنند ، میتوانند این معجون را جایگزین کرده و مصرف فلوکسیتین را متوقف کنند. البته نباید این معجون بیش از یک دوره ۴۰ روزه مصرف شود.
pixel