حضرت قاسم ع و ازرق1 مرحوم حاج محمدتقی کیقبادی و پسرش70

853
853 بازدید
اشتراک گذاری

ورود ازرق در تعزیه حضرت قاسم ع. لسفیجان 1370. مرحوم حاج محمد تقی کیقبادی در نقش ازرق شامی و ایفای نقش حضرت قاسم ع توسط پسرش (مجید کیقبادی). سایت تعزیه در امل. 09352507408