گفتگو با دکتر ابراهیم نوروزبیگی| مدیر اجرایی سابق مرکز آموزش حسابداران خبره PACT

1,282
گفتگوی مجله حسابدار با دکتر ابراهیم نوروزبیگی، مدیر اجرایی پیشین مرکز آموزش حسابداران خبره - PACT (از اردیبهشت 1394 تا خرداد 1398). متن نوشتاری این گفت و گو که توسط دکتر محسن قاسمی، دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران و سردبیر مجله حسابدار، با دکتر ابراهیم نوروزبیگی انجام شده است، در شماره مرداد و شهریور 1398 مجله حسابدار (نشریه انجمن حسابداران خبره ایران) نیز منتشر خواهد شد - وبگاه مجله حسابدار: hesabdar.iica.ir
pixel