تعزیه در کیش - شهادت حضرت عباس س - قسمت 3 - کیش

1,148
توقع . با دغدغه هایی که مردم در زندگی دارند به جرات میتوان گفت بیشتر مردم برای وقت خود ارزش زیادی قائل هستند و سعی میکنند با بهترین برنامه ریزی حداکثر بهره رااز زمانیکه دراختیار دارند برای امورات زندگیشان ببرند بهمین دلیل اگرکسی یاکاری باعث بروز این احساس شود که وقتشان هدررفته عکس العمل نشان میدهند اما میبینیم در برخی امور همانند عزاداری شاه شهید مردم بخاطر بزرگی صاحب عزا و عشق و علاقه شخصی به شرکت دراین نوع مجالس میزان توقع خود رابه حداقل میرسانند وبا کمترین امکانات سعی دربردن بیشترین بهره معنوی رادارند
pixel