آشنایی با ضربه دراپ در سمت بکهند

4,218

اصول اولیه ضربه دراپ در سمت بکهند برای افراد سطح مبتدی ( برای راست دستان ) با زیر نویس فارسی