اولین بانک ها چگونه ایجاد شدند؟

194

چه اتفاقاتی افتاد که اولین بانک ها ایجاد شدند و چه کسانی اولین صاحبان بانک ها بودند؟