مرکز پژوهش و مطالعات نفت ملک عبدالله از زاها حدید

1,167

فرم هایی پیچیده به این دفتر مرکزی این سازمان مستقل غیر دولتی، شکل می بخشند؛ مرکزی که به تحقیق در اقتصاد و تکنولوژی تمام سیستم های عامل انرژی اختصاص خواهد پرداخت.این ساختمان یک ساختار مدولار از طرحی زنده و ارگانیک است که همچون یک سلول یا یک ترکیب شیمیایی، به ساختمان اجازه ی گسترش و الحاق خواهد داد.

ماه ترین
ماه ترین 90 دنبال کننده